Сүүлд нэмэгдсэн

  “НИЙСЛЭЛИЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ ТӨВ”-ӨӨС ҮЗҮҮЛЭХ БАГЦ ҮЙЛЧИЛГЭЭ  Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвөөс үйлчлүүлэгчдэд дараах багц үйлчилгээг үзүүлнэ.

  1. Ажил хайгч иргэнийг бүртгэх;
  2. Ажилд зуучлах;
  3. Ажлын байрны захиалга хүлээн авах;
  4. Ажил олгогчийг дэмжих /Хүний нөөцийн бүрдүүлэлт/
  5. Хамтын оффис
  6. Бүлгийн сургалт
  •    - Аж ахуй эрхлэлт
  •    - Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох
  •    - Ажлын ярилцлагад бэлтгэх, CV бичих
  •    - Гарааны бизнес
  •    - Хөдөлмөрийн харилцаа
  •    - Хувь хүний хөгжил
  1. Хүүхэд түр саатуулах үйлчилгээ
  2. Зөвлөгөө, мэдээлэл
  3. Санал, хүсэлт хүлээж авах
  •     - Сэтгэл зүйн зөвлөгөө
  •     - Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох
  •     - Хөдөлмөрийн харилцааны асуудлаар зөвлөн туслах
  •     - Хөдөлмөрийн бүтээмж, норм норматив, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй
  •     - Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл, хөтөлбөр, арга хэмжээний талаар мэдээлэл